EFOP-4.1.8-16-2017-00026

A projekt címe
A tanulást támogató könyvtári infrastruktúra fejlesztése a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban

Azonosító száma
EFOP-4.1.8-16-2017-00026

Az elnyert támogatás
95.764.282,- Ft
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam 100%-os támogatási intenzitásával kerül finanszírozásra.

Futamidő
2018. 01. 01 - 2019. 12. 31.

Összefoglaló
A projekt célja a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárnak a nem formális, informális és az egész életen át tartó tanulást támogató könyvtári infrastrukturális fejlesztése, és az erre épülő könyvtári szolgáltatások és tanulási programok megújítása és bevezetése.
A projektben könyvtárbusz beszerzése és az erre épülő képzési programok, a könyvtári IKT eszközök (szerver, a használóképzést támogató laptopok és tabletek, projektorok, RFID-eszközök) beszerzése és az ezekre épülő képzési programok, valamint az oktatási és foglalkoztatási programokhoz kapcsolódó bútorbeszerzés valósulnak meg.

Könyvtárbusz beszerzése
A könyvtárbusz beszerzésével 27 településen újul meg és bővül ki a könyvtári szolgáltatások köre, újabb használók elérésével és bekapcsolásával a könyvtári szolgáltató rendszerbe. A projekt célja, hogy a bevont települések lakossága a könyvtárbusz által nyújtott könyvtári szolgáltatásokon (közhasznú információk, dokumentumkölcsönzés, számítógép és internethasználat stb.) túl, a szociális, állampolgári és digitális alapkompetenciákat fejlesztő nem formális tanulási programban vegyen részt. Ezekkel a képzésekkel a könyvtárbusz, mint oktatási és közösségi tér a kistelepülések lakosságának olyan szolgáltatásokat tud nyújtani, amelyek eddig helyben nem voltak elérhetőek. A könyvtárbusz beszerzésére épülő területi ellátás fejlesztése és a segítségével megvalósuló nem formális tanulási programok az EU 2020 Stratégiával, Magyarország Partnerségi Megállapodásával és Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiájával összhangban lehetőséget biztosítanak a hátrányos és halmozottan hátrányos kistelepülések lakosságának a magasabb szintű könyvtári szolgáltatások és a könyvtár dokumentumainak elérésére, valamint a tanulási programokon keresztül az élethosszig tartó tanulásra, önképzésre, digitális kompetenciafejlesztésre.

Fotók a könyvtárbuszról

A könyvtárbusz menetrendje

Merre jár a könyvtárbusz? »

Könyvtári IKT eszközök fejlesztése
A projektben megvalósuló könyvtári IKT eszköz fejlesztése keretében az alábbi eszközök kerülnek beszerzésére.

Szerver
A könyvtár új szerverének üzembe helyezése az online könyvtári szolgáltatások magasabb színvonalú, megbízhatóbb és stabilabb működését eredményezi. A szerver képes lesz az integrált könyvtári rendszer megnövekedett forgalmának kiszolgálására és olyan új szolgáltatások bevezetésének lehetőségét teremti meg, mint az online beiratkozás és a SCAN-modul használata.
A KSZR települések közül egyre többen térnek át a gépi kölcsönzésre, melynek infrastrukturális hátterét szintén a szerver beszerzése biztosíthatja.
A szerver beüzemelésével lehetőség nyílik a könyvtár honlapjának fejlesztésére is, a használók igényeit kielégítő, a tanulást, önképzést segítő tartalmak, adatbázisok stabilabb szolgáltatásával.
A könyvtár értékmentő, értékőrző és értékközvetítő szerepét a könyvtár digitalizált dokumentumainak elérhetővé tételével kell biztosítani. A szerver beállításával lehetőség nyílik a szerzői joggal nem védett tartalmak közzétételére, illetve a szerzői jog alá eső dokumentumok belső, dedikált hálózaton történő szolgáltatására, a szerzői jogi törvény betartásával.

Laptopok és tabletek, projektorok és bútorok beszerzése
A könyvtár oktatótermébe tervezett IKT eszköz- és bútorfejlesztés az újonnan bevezetésre kerülő nem formális képzések infrastrukturális alapját jelenti. A fejlesztés megvalósulásával a könyvtár oktatótermében az élethosszig tartó tanulást támogató és a munkaerő-piaci részvételhez szükséges digitális kompetenciákat fejlesztő tanulási programok valósulhatnak meg: digitális kompetenciák fejlesztése az idősebb korosztály részére, munkanélküliek képzése, alapfokú könyvtárkezelési ismertek oktatása.

RFID-eszközök
A fejlesztéssel a Központi épület felnőtt részlegében az önkiszolgáló kölcsönzés bevezetésének előfeltétele valósul meg.

Fotók a megújult oktatóteremről

A projekt mérföldkövei

Mérföldkő sorszáma: 1.
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2018. március 30.
A projekt megvalósításnak kezdetétől (2018. január 1.) számított 3. hónap utolsó munkanapjáig a könyvtárbusz, a könyvtári IKT fejlesztéshez szükséges eszközök (szerver, laptopok, projektor) közbeszerzési eljárása megkezdődött. A közbeszerzési eljárás alá nem eső tájékoztató táblák, bútorok beszerzése megvalósult

Mérföldkő sorszáma: 2.
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2018. október 31.
A projekt megvalósításnak kezdetétől (2018. január 1.) számított 10. hónap utolsó munkanapjáig a közbeszerzési eljárások lezárulnak. A nyertes ajánlattévők a megkötött szerződések alapján beszállítják a tervezett IKT eszközöket, bútorokat és folyamatban van a könyvtárbusz legyártása is.

Mérföldkő sorszáma 3.
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2019. június 28.
A projekt megvalósításnak kezdetétől (2018. január 1.) számított 18. hónap utolsó munkanapjáig az IKT-fejlesztés keretében az 1 db szerver, az 1 db projektor, a 25 db laptop üzembe helyezése megtörténik, az oktatóterem bővítése az 5 db számítógépes asztallal és 5 db székkel lezajlik. A könyvtárbusz legyártása az utolsó fázisban van.

Mérföldkő sorszáma 4.
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:
2019. december 31.
A projekt fizikai befejezésének napjáig a könyvtárbusz leszállításra kerül, az RFID-rendszer, az előadóterem felszerelése 1 db projektorral, az oktatóterem bővítése a 15 db tablettel befejeződik, a projektben vállalt valamennyi tevékenység megvalósul.

A projekt eredményei a fenntartási időszakban és hosszú távú hatása
A projekt eredményeként a megvalósult könyvtári infrastruktúra fejlesztésére épülő 4 féle tanulási programban a fenntartási időszak 5 éve alatt összesen 1650 fő vesz részt.

A könyvtárbusz által nyújtott könyvtári szolgáltatások minőségi növekedése 27 településen valósul meg. A formális oktatási programokon túl, a megyei szintű szolgáltatásfejlesztéssel könyvtári szolgáltatások lesznek elérhetőek a településeken. Mivel a 27 település nagy részében közgyűjteményi és kulturális intézményhálózat egyáltalán nincs vagy csak csekély mértékben van jelen, ezért a könyvtárbusz oktatási és közösségi térként működve, programok, rendezvények helyszínekét a települések kulturális közszolgáltatását bővíti. A 27 település nagy része a Kormányrendelet szerinti kedvezményezett települések közé tartozik, a célcsoport a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű személyek részére biztosítja a kulturális alapellátáson túl az élethosszig tartó tanulás, az önképzés lehetőségét a megvalósítandó nem formális képzési programok révén.

A könyvtári IKT fejlesztése révén, a szerver üzembeállításával új integrált könyvtári modul (SCAN) kerülhet bevezetésre, amellyel a használók gyorsabban és kényelmesebben juthatnak a dokumentumok elektronikus példányaihoz.
A szerver az integrált könyvtári rendszer megnövekedett forgalmának (retrospektív konverzió, újabb települések áttérése a gépi kölcsönzésre) kiszolgálására és a digitális könyvtár megújulásával, a távolról elérhető nem jogvédett tartalmak és a belső hálózaton szolgáltatott szerzői joggal bíró dokumentumok közzétételére válik alkalmassá.
A szerver beüzemelésével lehetőség nyílik a könyvtár honlapjának fejlesztésére is, a használók igényeit kielégítő, a tanulást, önképzést segítő tartalmak, adatbázisok stabilabb szolgáltatásával. 

A könyvtár által meghirdetetett tanfolyamok

 

   

Jelentkezési lap

Sajtóközlemény a projekt indulásáról
Sajtóközlemény a projekt zárásáról