A hónap könyvritkasága — 2024. január

 

Budai krónika

 

E havi könyvritkaságunk az első Magyarországon nyomtatott könyv, a Budai krónika, azaz Chronica Hungarorum újabb fakszimile kiadása. A krónikát Hess And­rás nyomtatta Budán.

Megjelenésének 550. évfordulójára adta ki az Országos Széchényi Könyvtár 550 szá­mozott példányban.

Hess András nyomdász valószínűleg német származású volt. Nevét latinos alakban használta, vagyis Andreas Hess. A Chronica Hungarorum, a Budai Krónika ajánlása és a mű záró soraiban, a kolofonban is így használja: "Finita Bude anno Do­mini MCCCCLXXIII in vigilia penthecostes: per Andream Hess". Vitéz János eszter­gomi érsek megbízásából hívta el a római Lauer nyomdából Budára 1471-1472 kö­rül Kárai László budai prépost, Mátyás király tudós alkancellárja.

 

Az első magyarországi nyomda valószínűleg egy sajtóval működött. A szedést maga Hess András végezte. Magyarországi működése során Hess Andrásnak két nyomtatott könyvéről tudunk; a Chronica Hungarorumról és Basilius Magnus: De legendis poetis ; Xenophon Apologia Socratis című kötetről. Ebben a kötetben két mű található Basi­lius Magnus A fiatalokhoz című műve és Xenophon Socrates védőbeszédének latin fordítása. Mindkét kötet 1473-ban készült.

A Chronika több mű összeolvasztásából jött létre. Két fő részből áll: az első rész a hunok, a második rész a magyarok történetét tartalmazza. Az első rész 24 a má­sodik rész 246 fejezetet tartalmaz. A Nagy Lajos király kora eseményeinek leírása Küküllei János krónikájából származik. Az 1382-1468 közötti időszak történetét igen röviden tárgyalja a krónika. Hiányzik az utolsó négy év, 1469-1473 magyarországi története. Valószínűleg azért mert az 1471-1472 közötti belpolitikai események na­gyon frissek voltak (összeesküvés Mátyás király ellen, Vitéz János fogsága és halála). Erre az időszakra csak egymondatos utalást tartalmaz a krónika: „Bár a külföldiek, mint a csehek és a lengyelek, valamint a szent koronának alávetett más lakosok sokat ármánykodtak ellene, Mátyás szembeszállt velük mint bátor és győzhetetlen orosz­lán.”

1473. június 5-én pünkösdkor fejezte be Hess András a krónika nyomtatását. A mű fogadtatásáról nem maradtak fenn egykorú források. Mára 10 példányban maradt fenn a Budai krónika. A 2023-as fakszimile kiadás a harmadik fakszimile kiadás; megjelent 1900-ban, 1973-ban is. A szövegkiadása Podhradczky József bevezetésével és jegyzeteivel Budán 1838-ban jelent meg.

Könyvtárunk példánya (a 291. számú példány) az Országos Széchényi Könyvtár aján­déka.

 

Verbiás Tibor

könyvtáros, csoportvezető

 

Chronica Hungarorum 1473

Fakszimile kiadás és kísérőkötet
Latin szöveg, magyar fordítás és tanulmány
Szerkesztő: Farkas Gábor Farkas, Varga Bernadett
Országos Széchényi Könyvtár, 2023, 136 + 324 oldal